@{Layout = null;}
ĐIU KHON DCH V
Dưới đây là nhng điu khon được áp dng cho hc viên và đối tác ca MyClass.vn.
Xin hãy đọc k toàn b tha thun trước khi tham gia.
Mt khi bn đã đăng ký tham gia trên MyClass.vn chúng tôi s hiu rng bn đã đọc
đồng ý toàn b điu khon được đưa ra trong bn tha thun này.
Điu 1: Thông tin tài khon cá nhân
Khi đăng ký tài khon ti MyClass.vn, hc viên phi cung cp đầy đủ chính xác
thông tin v Tên, Email, S đin thoi, Mt khu. Đây là nhng thông tin bt buc liên
quan ti vic h tr hc viên trong quá trình s dng dch v ti MyClass.vn. Khi
nhng ri ro, mt mát sau này, chúng tôi ch tiếp nhn nhng trường hp đin đúng
đầy đủ nhng thông tin trên. Nhng trường hp đin thiếu thông tin hoc thông tin sai
s tht s không được gii quyết. Nhng thông tin này s được dùng làm căn c để h
tr gii quyết.
Điu 2: Vic bo mt thông tin
Bn có trách nhim t mình bo qun mt khu, nếu mt khu b l ra ngoài dưới bt
k hình thc nào, MyClass.vn s không chu trách nhim v mi tn tht phát
sinh.
Bn không được download video, không được chia s video lên Internet vi bt k
hình thc nào. Nếu vi phm, tài khon ca bn s b dng hot đng phi
chu trách nhim trước pháp lut v hành vi xâm phm s hu trí tu.
MyClass.vn th gi thông báo tình hình hc tp, chương trình khuyến mãi (nếu
có), thông báo khóa hc mi sp ra mt để hc viên quan tâm th đăng ký
ngay để được ưu đãi.
Điu 3: Đánh giá khóa hc và tho lun
Hc viên khi tham gia khóa hc trên MyClass.vn quyn đánh g v cht lượng
khóa hc.
Trong quá trình hc, hc viên có bt k thc mc hay góp ý nào có th đăng bình lun
ca mình lên phn Tho lun - ngay trong giao din bài hc để được chuyên viên
MyClass.vn và Ging viên h tr gii đáp.
Bên cnh đó, mi khóa hc trên MyClass.vn đều có 1 Group Tho lun riêng cho các
hc viên và ging viên để trao đổi các vn đề chuyên môn.
Điu 4: Nghiêm cm s dng dch v vi các hành vi dưới đây
S dng bt k chương trình, ng c hay hình thc nào đ can thip vào c
dch v, khóa hc trong h thng MyClass.vn.
Phát tán hoc tuyên truyn c vũ c hot đng phát tán, can thip phoi ni
dung các bài hc trên h thng ca MyClass.vn ra bên ngoài. Mi vi phm khi
b phát hin s b xóa tài khon th x lý theo quy định ca pháp lut v
vic vi phm bn quyn.
S dng chung tài khon: vi vic trên 2 người cùng s dng chung mt tài khon khi
b phát hin s b xóa tài khon ngay lp tc.
Xúc phm, nho báng người khác dưới bt k hình thc nào (nho báng, chê bai, k
th tôn giáo, gii tính, sc tc….).
Hành vi mo nhn hay c ý làm người khác tưởng lm mình mt người s dng
khác trong h thng dch v ca MyClass.vn.
Bàn lun v các vn đề chính tr, k th tôn giáo, k th sc tc.
Hành vi, thái độ làm tn hi đến uy tín ca các sn phm, dch v, khóa hc trong h
thng MyClass.vn dưới bt k hình thc nào, phương thc nào.
Mua bán chuyn nhượng tài khon, khóa hc ca MyClass.vn
Mo danh MyClass.vn nh hưởng đến uy tín ca MyClass.vn, gây s nhm ln cho
các hc viên đối tác theo bt k phương thc nào (dùng địa ch email, tên
min website, fanpage có ch MyClass.vn)
Khi phát hin nhng hành vi trên t tài khon ca bn, MyClass.vn quyn tước b
mi quyn li liên quan đối vi tài khon (bao gm vic khóa tài khon) hoc s dng
nhng thông tin bn cung cp khi đăng ký tài khon để chuyn cho cơ quan chc
năng gii quyết theo quy định ca pháp lut.
MyClass.vn toàn quyn xóa, sa cha hay thay đổi các d liu, thông tin tài khon
ca hc viên trong các trường hp người đó vi phm nhng qui định k trên không
cn s đồng ý ca người s dng.
MyClass.vn th thay đổi, b sung hoc sa cha tha thun này bt c lúc nào
s công b trên Website hoc các kênh truyn thông chính thc khác ca
MyClass.vn.
Trong nhng trường hp bt kh kháng như chp đin, hư hng phn cng, phn
mm, hoc do thiên tai .v.v. Khách hàng, hc viên, đối tác phi chp nhn nhng thit
hi nếu có.